Obama dan toch niet snel heilig verklaard ?

Het is een beetje een afknappertje geworden. Niet voor mij, ik heb trouwens niet eens gekeken. Maar de paus is blijkbaar een beetje op zijn honger blijven zitten. Deze middag kondigde het Vaticaan aan dat de snelle zalig, heilig en godverklaring van ene zekere B. Obama, inwoner van de VS, niet binnen de 3 maand moet verwacht worden. Een beter bewijs dat de VRT dringend van de kabel moet gehaald worden in Vaticaanstad zal nooit meer kunnen geleverd worden. Want Benedictus, denkend aan zijn vele zegeningen in nog veel meer talen, volgde de inauguratie via de Vlaamse TV. Obama werd een ganse namiddag aangekondigd als de eerste levende die zalig en heiligverklaarde zou worden binnen een termijn van veertien dagen. 

Dickie schoof rond veertien uur dertig naar het puntje van zijn pauselijke troonzetel. De tiara een beetje scheef over de oren, met een van nerveus zweet bepareld voorhoofd. Ondanks zijn niet helemaal volledig beheersen van de Vlaamse vocabulaire meende hij toch zeker te zijn van de aankondiging dat Obama een terugroeping uit de doden zou proberen, tussen de eed en het dansspektakel. Dit alleen al zou genoeg geweest zijn voor de paus, doch de hysterisch overslaande stem van de Vlaamse teevee beloofde nog een groot smeerfeest voor alle gelovige volgelingen die naar het live-optreden van dhr Obama waren afgezakt. In een orgastische delirium kondigde de stem uit de buis aan dat net voor dhr Obama zou weggaan een klein kindje met vijf broden en een visje zou opdagen. De nieuw zalig heilige zou daarmee de ganse massa voorzien van meer eten dan in la grande bouffe.

De ontgoocheling was een beetje begrijpbaar natuurlijk. Geen levitaties, zelfs Stevie Wonder kan nog steeds zijn toetsen niet zien. Benedictus wou de TV afzetten en gaan slapen. Maar dat was buiten de VRT gerekend natuurlijk. Alle telefoons van de Vlaamse radio en TV werden gebruikt om de paus op te bellen. Uiteindelijk was dat net iets te veel van het goede voor de beveiliging van Dickie zijn privélijn. Dus de telefoon rinkelde in Rome. Of dat meneer de paus gezien had dat er meer dan één miljoen volgelingen waren komen opdraven ? Wat zeiden ze….twee miljoen. Neen ! Zelfs nog meer. En of dat meneer de paus gezien had dat Obama op de 10 officiële feesten ter zijner inwijding was geweest ? Omdat Benedictus niet onmiddellijk reageerde, waarschijnlijk wegens de taalbarrière, werd er direct het woordje gelijktijdig aan toegevoegd. 

Benedictus begon te twijfelen. Zoveel mensen en zoveel feestjes ?! Hij riep nog diezelfde nacht een gans concilie bij elkaar. Loslippige eerwaardigen verspreiden het gerucht en zo kwam het dat de telefoon ’s ochtends alweer rinkelde tijdens het pauselijke ochtendslaapje. Hallo Dick, kraste de stem. Het is met de Rod. Do Ya Think I'm Sexy? Alléz man, wat hoor ik nu ? Heilig en zalig omdat die een beetje volk bijeen heeft gekregen en 10 feestjes heeft aangedaan. Man man die avond op Copacabana beach was er voor mij alleen al 3 en een half  miljoen man komen kijken ? En tien feestjes ? Komaan zeg….daar keer een echte vent nog niet eens zijn hand voor om. Ik zal de Mick en de Keith ook eens laten bellen. Over tien feestjes zullen die ook nogal lachen peis ik. En over volk bijeenkrijgen kunnen die u ook wel wat vertellen…alléz Dick, ge doet er mee wat gewilt, maar als ge die daar gaat heilig verklaren dan vrees ik dat ge met mijn advokaat een regelingske zult moeten overeenkomen. 

Toen kwam de mededeling op de iets objectievere VRT (Vatican Radio and Televion) dat de bevlogen speeches van de nieuwe Amerikaanse president hem werden voorgeschreven. En dat hij ze maar af te lezen had van een goed verborgen autoqueu. Dat hij zelfs twee pogingen nodig had om een tekstje van 2 regeltjes van buiten te leren. De andere VRT moest zelfs toegeven dat dat toch een start in mineur was. Ondertussen bleek het nog steeds te regenen, was de CO2 niet afgenomen en stierven de Somaliërkes nog steeds van de honger. Het concilie besloot toch maar diplomatisch de geijkte procedure te volgen en aan te kondigen dat een snelle heilige zaligverklaring van B. Obama niet te verwachten was.

Jezus is een zwarte

Hij zal op het water van Potomac River wandelen. Misschien zelfs een melaatse genezen. Miljoenen zullen het zien. Van dicht bij. De nieuwe Messias zal eindelijk zijn plaats innemen. Niet aan de rechterhand van de Vader, neen op de stoel van de vader himself. Hij heeft door het land gezworven. Net zoals die andere Messias ongeveer 2000 jaar geleden. En ook nu volgden vele scharen hem na, van Los Angeles en van New York en van Chicago en van New Orleans.

In tegenstelling met het historische voorbeeld was er nu niemand tegen hem. Zelf zijn vijanden knielden uiteindelijk aan zijn voeten en waren blij uit zijn hand te mogen eten. De ezel heeft hij opzij gezet. Hij nam de trein. En de meeste schare spreidden hun kleren op de weg. Of het scheelde toch niet veel. Anderen hiewen takken van de bomen en legde deze niet op de rails. Grote scharen gingen en voor of volgden hem. En zij riepen Obama in de hoogste hemelen. Gezegend hij die komt in de naam des….? Ja wat eigenlijk ? En als Hij te Washington inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? En de scharen zeiden: Deze is Obama, de Profeet van den Change. Waarna de schare zich overgaf aan het orgastische lawaai dat zelfs de baas kwam maken. Oh Wonder ! You too ?

En Obama ging in den tempel des lands, en dreef uit allen, die logen en oorlog voerden, en keerde om de tafelen der huichelaars, en de zitstoelen dergenen, die de assen van het kwaad tekenden. En Hij zeide tot hen: Er is gestemd : Mijn huis zal een huis des verandering genaamd worden ;  maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve. Shit, dat laatste moest niet meer geknipt en geplakt worden. Dus “delete” dat maar. Het waren niet de overpriesters en Schriftgeleerden die de wonderheden zagen maar het was de Europese pers die deze er gewilzaam bij fantaseerde. Het was ook niet uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen dat hij lof kreeg toebereid, het was voorwaar de Vlaamse VRT waar presentatrices spontane orgasmen kregen bij het noemen zijner naam. Presentatoren aldaar exalteerden urenlang op huilerige toon. Obama in den hoge. Hun fanatisme verraadde dat Hij beloofd had dat al wat zij in hun idolatrieke jeremiades begeerden zij ook zouden verkrijgen. 

Maar een nieuwe dag moest komen. Zo had de Vader ooit beschikt. En zoals de Bijbelse analoog dan ook zijn kleine kantjes toonde door een vijgenboom rancuneus te laten verdorren, zo ook zullen de schillen van de wereldogen moeten vallen. Niet dat Obama zodanig zal tegenvallen. De verwachtingen die anderen in hem stellen zijn gewoonweg onrealistisch overdreven. In hun opgezweepte anti-Bushheid is vooral Europa gaan zweven en heeft de Europese pers van Obama een fellow progressieveling gemaakt. Ik hoop dat de stemming niet even snel verandert als bij de historische vergelijking als de scharen ontdekken dat Obama maar een mens is van vlees en bloed. En dan nog een Amerikaanse mens !

SP.a ? Verzuurde honden blaffen loos !

Zij stonden daar. Elke vezel ademde uit dat ze iets zuur gingen zeggen. De zwaartekracht onderstreepte deze verzuurde oprisping door hun wangzakken naar beneden te trekken. Die op hun beurt enthousiast de mondhoeken in de gewenste plooi trokken. Kinderen die voor het eerst in een citroen bijten zouden alleen hun ouderdomsplooien missen. Ze namen het ganse beeld in . De zelfingenomen arrogantie was goedkoop rond deze tijd. Ze hadden een dubbele portie genomen. Bovendien hadden ze na hun middagslaapje niets anders meer te doen. Hun doel voor de resten van de dag was hun verlopen glorie nog eens te laten schitteren. Oude humeurige Engelse doggen met oprispend maagzuur en snerpende artrose die hun vergeelde tanden nog eens gingen tonen. Want zij hadden Churchill nog weten geboren worden.

Partijbonzen waren het dus. Verzekerd van een naar hun inspanningen omgekeerd evenredig overheidsinkomen hoefden zij zich nergens om te bekommeren. De dagdagelijkse strijd die het oorspronkelijke electoraat van hun partij dagelijks moet leveren was hun vreemd. Daarom hebben deze chagrijnige necrologieën ooit het achtervoegsel “anders” aan hun partijnaam toegevoegd. Zij stonden boven het proletariaat. Eigen postjes waren belangrijk en de vriendjes die rijk genoeg waren om in chique lofts te gaan wonen aan een overheidsinkomen helpen was het prataai-programma. Het was inderdaad anders. Onder hun dwingelandij is de partij afgegleden naar amper 13% van de stemmen. Een leeghoofdig relschopper kan van de eerste keer beter. Proletariërs alle kieskringen verenig u en stem op ons, maar laat ons voor de rest met rust en zaag niet. Vergrijsd in hun ivoren toren voelen zij dan ook niets van de crisis. Niet in de maatschappij maar ook niet in hun eigen partij. Zij staan scherp om nog eens de nulliteiten van hun tijd over te doen.

Neen oude dog wordt men niet zonder oude dog te zijn. Lid worden van hun partij kan alleen als men al lid is. Nieuwe leden verwelkomen ? Dat is voor dat omhooggevallen wicht dat de partaai niet kan besturen. Nieuwe zijn niet zuiver van aard ! Die ketters willen de “P” veranderen. Alle oude krokodillen voelen het conservatisme eventjes sneller stromen. Vakbondsmadammen worden tijdelijk doof, burgemeesters paars van jaloezie, professoren demonstreerden hun imposante ivoren toren wereldvreemdheid,…. De “P” is van wereldbelang. Partaai of Progressieveling. De ontslagen werknemers zullen er inderdaad sneller terug werk door vinden. De economie kan dan pas terug op gang komen als de betekenis van “P” is geaxiomatiseer. Neen beste lezer, P staat zeker niet voor proletariërs.

De knorrige honden maakten hun punt. De nieuwe invulling van “P” shockte de wereld. Het hedendaagse jonge aantrekkelijke geweld had het weer mis. In de tijd van Churchill stond een P nog voor een P en niet voor Bert. Wat dacht dat wicht wel. Indertijd toen de oude dogs de lijband van de macht om hadden was het duidelijk. Eigen zak eerst en dan de P van partaai. Nu zou de P voor ongevraagd aangetrouwde familie staan. Verstoten die zooi ! Eigen postje eerst. Aanpassen of oprotten. De conservatieve reflexen overheersten de verzuurde ouwe zoffen. 

En zoals te verwachten, de verzuurde honden hun glorieuze stand resulteerde in een toegevingsvergadering van de jongere garde. De chagrijnige zuurspuiende engelentellers konden  het galactische simplisme van hun verzuurd egoïsme niet lang staande houden. Maar zij hadden hun voorlopige “last stand” gekregen. Uiteindelijk had het mooie jonge aantrekkelijke a-vrouwtje helemaal gelijk. Ze kreeg zelfs gelijk. De zure ouwe honden moesten afdruipen met de staart tussen de achterpoten. Ze hadden weer eens lekker tegengewerkt. Stel je voor dat die onnozele trien nog echt politiek in het belang van het werkende proletariaat zou willen voeren ?  De echte ouwe kaviaarsocialisten en loftprogressieven zouden hun overheidsuitkering kunnen verliezen. En dat mogen die verkalkte honden hun vriendjes toch niet aandoen ?

 

Eigen postje eerst ?

Een socialistische partij ? In tijden van diepe crisis ? Die zou van de belangen van arbeiders en gewone werknemers zeer hoog in het vaandel moeten voeren. Zo'n crisis is een opportuniteit voor elke rechtgeaarde socialistische progressieveling.

Maar in Vlaanderen is er blijkbaar geen krisis. Geen groeiende massa afgedankte werknemers. Geen groeiende groep outcasts die amper het einde van de maand halen met hun inkomen, niets te slechte tijden… Neen. Vlaanderen is een eiland zonder problemen.

Dat moet ik besluiten als ik het gedrag en de uitspraken van de Vlaamse socialisten en progressieven analyseer. Neen alle echte problemen zijn opgelost en nu kan eindelijk dat onnozele detail worden aangepakt. Staat die "P" nu voor de Partaai of voor Progressievelingen ? Els Witte, professor-in-weet-ik-veel-wat-maar-iets-relevant-zal-het-allicht-niet-zijn kwam de extreme belangrijkheid van dit wereldprobleem nog eens onderschrijven in "Vandaag" op radio 1. Professor in de struisvogelpolitiek ? De grote socialisten volgden haar later op de avond in Terzake. Keizer Louis I van Leuven ontbrak natuurlijk niet om zijn wereldvreemdheid te demonstreren. Ja, de betekenis van die “P” is een wereldprobleem ! 

Ze voelen zich dus weer goed die kaviaarsossen en de loftprgressieven. Ze kunnen hun foteuillediscussies terug opnemen en voordat de algehele zatheid toeslaat zich verliezen in oeverloze nomenclatuurdiscussies ! Hun overtollig exuberant overdreven overheidsuitkering is niet in gevaar....waarom zouden ze zich over iets anders buigen dan hun eigen navel ?

 

Verzuring bestrijden door humor te verbieden ?!

Urbanus, Nigel Williams, Youssef El Mousaoui,…. Hebben echt redenen om zich bedreigt te voelen ! Want ook deze humoristen durven al eens een vooroordeel karikaturaal uitvergroten om een zaal aan het lachen te krijgen.

 

Mag niet meer….van Groen!

Allé als ze consequent zijn dan toch. Want een of andere groene citroensappisser heeft het liedje “ziekenkas” van The Strangers laten verbieden. Het mag niet meer op de ijspiste van A’pen ten gehore worden gebracht !

Wie had ooit gedacht dat de maatschappij zou moeten verzuren omdat karikaturale humor verboden zou worden. En door wie dan nog ! Ik heb mij steeds laten wijsmaken dat Groen! tegen de verzuring van de maatschappij was. Ik heb nooit kunnen denken dat men verzuring kon tegengaan door humor te verbieden.

Blijkbaar hebben sommige preuten van Groen! te lang met hun kop in de wolken gelopen en is hun enige werkende hersencel gestorven aan zuurstoftekort.

Soldaten beschermd tegen losvingerige bloggende barmeiden

De generaals profileren zich als goede huisvaders van "onze jongens" in het buitenland. Ze willen de soldaten en hun familie beschermen tegen verhalen van losvingerige bloggende barmeiden. In tegenstelling tot de ministriële verantwoordelijke vn het leger die dit probleem aanpakt door de meiden te laten ontslaan en bloggers als baarlijk crapuul te verketteren pakken deze generaals het probleem bij de oorzaak aan. Namelijk alcohol misbruik.

En zoals altijd moeten de goeden het met de slechten bekopen. Uitspattingen van zatte soldaten en zattemans gelallebral van de defensieminister zullen nu duur betaald worden door de gewone soldaat die van heimwee een pintje wil drinken. Of twee maar wie maalt daar nu om, een geoeffend soldaat kan wel enkele dagschotels aan. Niet meer dus. Alcoholverbod. Voor het voetvolk allicht. Als oud milicien kan ik mij niet voorstellen dat de sterrendragers van het leger en de ministriële verantwoordelijke zich zullen houden aan dat bevel.

Anderzijds vrees ik dat onze legertop een beetje overbezorgd is op dit moment. Ik zie in Kaboel, Kandahar en Libanon nog niet zo snel bloggende barmeiden opduiken die het thuisfront inlichten van een kompleet zeverende laveloos gezopen echtgenoot. Daarvoor moet men een kompleet nutteloze missie opzetten naar de jungle van New York. En neem het van mij aan...geen enkele eenvoudige soldaat die daarvoor in aanmerking komt.

Het belang van Vlaanderen is in goede handen !

09/12 Linda Vissers (VB) eerste vrouw ooit die lijst trekt in Limburg
Linda Vissers trekt volgend jaar de lijst van het Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement. Dat staat nu definitief vast. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit in Limburg en de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit van het Vlaams Belang in héél het land. Ook de andere in principe verkiesbare plaatsen zijn ingevuld. Linda Vissers zit nu in de Kamer. Haar opvolgster daar wordt Annick Ponthier uit Bilzen.

http://www.hbvl.be/nieuws/limburg/onlinenieuws-linda-vissers-vb-eerste-vrouw-ooit-die-lijst-trekt-in-limburg.aspx?art=%7B16C76C32-EFB0-4555-A171-7EE3B98FA239%7D

Ne mens zou spontaan gaan applaudiseren voor zoveel prgressiviteit bij de aarts-conservatieven.
Tot men da mens in actie ziet natuurlijk !
Kijk en lach u een kriek over zulk niveau ! Wij weten nu ook waarom de Bourkha is uitgevonden.
Kan het missen dat de Walen ons als minunkels beschouwen !
http://www.garagetv.be/video-galerij...a_Vissers.aspx

Breed denken op een krimpende electorale basis

Aanpassen of oprotten ! Neen, beste lezer, niet gaan lopen, dit wordt geen racistisch pamflet. Dit is wel ongeveer wat de SP.A tegen Bert Anciaux zegt. De sossen, de progressieven wiens retoriek bol staat van termen als verdraagzaamheid, tolerantie en andere dergelijke open geestelijkheden. Net deze vooruitstrevenden slingeren dergelijke extremistisch onverdraagzaamheid naar het hoofd van Bert. Plots wordt er gebruik gemaakt van termen als “eigenheid bewaren” en “aanpassen”. Tussen de regels is zonder veel moeite te lezen dat de politieke migranten maar moeten assimileren. Bij alle goden, en dat omdat een linkse geestesgenoot met autochtone wortels bij de partaai wil komen ! Ideologisch racisme ? Eigen ideologisch volk eerst ? Of een behoudsgezinde reflex nu de verkozen sossenpostjes niet meer evident zijn ?

Ik wil een sinterklaas.

Ik heb zijn hok al klaar. Met tralies.
Zodat hij niet meer kan gaan vluchten als ik hem wat vraag.
Ik zal hem hard porren als ik iets nodig heb.
En ik stop niet voordat ik het heb gekregen.

't Is krisis voor iedereen.
Ik ga vanacht op Klazenjacht.

Heb ik me daar ogen getrokken ?

Deze morgen naar Peeters en Pichal geluisterd. Moeten luisteren want zo’n aschrant vrouwmens ligt mij niet. U kent dat programma toch ? Elke morgen tussen negen en elf hebben P&P het tot hun levensdoel gesteld iedereen eens klaar en duidelijk op hun rechten te wijzen. Op de voordelen en hoe het onderst uit de kan te halen. Natuurlijk gaan ze dan in de aanval omdat aan het loket alle klanten zo ambetamt gaan doen dat de dienstverlening niet meer vooruitgaat of zelfs helemaal in de soep draait waardoor de loketbediende, het bloed onder de nagels getreiterd zich even laat gaan in een onvriendelijkheid.

Alweer zo deze morgen. De luisteraars mochten zich een laten gaan en hun orale ergernissen aan de medemens laten weten. Man man man ik had geen flauw idee dat Vlaanderen zo’n verzuurd landje was. Iedereen ergerde zich aan zijn medemens. Blijkbaar zijn hier zeer weinig mensen die beseffen dat in het dichtst bevolkte land ter wereld wel eens een mens kan tegengekomen worden. En dat die mens dan ook enige activiteit kan ontwikkelen die kan geobserveerd worden door anderen.

Blijkbaar gaan mensen in een woonwijk leven in de hoop alleen te zijn. Het ontgaat de verzuurde Vlaming blijkbaar dat in een woonwijk ook anderen activiteiten kunnen ontplooien. Is er bij die mensen nooit opgekomen dat een mooi onderhouden gazon wel eens gemaaid moet worden ? Of dat in een nieuwbouwwijk er wel een aantal doe-het-zelvers zouden kunnen wonen die in hun vrije tijd gaan slijpen, boren en drilhameren ? Of denkt de klaag-verslaafde Vlaming misschien dat hij de enige is met een hobby ? Nooit gepeinsd dat in een druk bestraat en dichtbevolkt stukje aarde wel eens iemand een moto zou kunnen hebben ? Of de gebuur een trucker zou kunnen zijn die heel vroeg moet vertrekken ? Nooit iemand gedacht dat buren muziek maken als hobby zouden kunnen hebben ? Of een hondenliefhebber zou kunnen zijn ? Misschien kippen en hanen zou kunnen houden ? En het ergst van allemaal, als men een kerktoren ziet staan moet men er toch op uitkomen dat daar klokken in hangen ? Neen dus aan de azijnpisserreacties te horen in P&P.

Naast die automatische reflex van zelfbeklag vertoont de moderne Vlaming blijkbaar niet meer over enige sociale vaardigeden. Volgens de reactie in dat programma komt blijkbaar niemand meer op het idee om eens te praten met de medemens. De politie, dat is de enige oplossing die de egoïstische rustzoeker nog kent. Afdwingen dat recht ! Ikke ikke ikke wil rust en de anderen moeten zich maar aanpassen. Neen ! Assimileren moeten die lastpakken overal om ons heen. Assimileren in de omgeving die wij ons wensen op het moment dat wij dat willen. Dat wij sociale dieren zijn die in grote groepen samenleven is van geen tel meer.

Wel ik vind dat wie geen mensen meer wil horen (of zien) dan maar naar Death Valley, het Amazonewoud of de Noord- of Zuidpool moet verhuizen. De verzuurde onverdraagzaamheid is een groot gevaar voor de maatschappelijke stabiliteit. Het is echter wel een zeer goede aanwijzing waarom extremistische onverdraagzamen zoals Vlaams Belang zo populair zijn. Het mag dan ook niet verwonderen da Vlaanderen een verschrikkelijk slecht intolerant imago hebben in de wereld. Wij kunnen blijkbaar zelfs onze eigen geaardheid niet meer verdragen.

 

Is there a hole for me to get sick in ?

Vorig jaar deze tijd was “ons” belangrijkste probleem wie welke taal waar en wanneer mocht spreken. We leefden in de modelstaat. Buiten bovengenoemd detail ging er niets meer mis. Een zootje specialisten taalpesterijen was net verkozen om ons land zelfs van dit laatste en enige probleem te verlossen. Stijve benen werden ingezet en vette vissen omgezet in borrelnootjes. Een defilé van would-be eerste ministers, verkenners, transformatoren, oude eerste ministers, nieuwe eerste ministers, zieke eerste ministers….passeerden als bewijs van de ernstige aanpak van “ons” probleem.

Elke morgen stonden wij op met de houvast dat ons probleem er nog was maar wij hadden de gelukzalige verzekering dat onze politici er hard aan werkten. Hoe en aan welke kant ze een oplossing zochten was niet duidelijk. Af en toe kwamen er vreugde-ejaculaties van ene kant waarop de andere kant een of andere carrousel in gang zette. Zo kwamen wij alweer enkele maanden door. Gelukzaligheid in een landje waarin geen andere problemen meer waren. Dat het anders kon vertelden de geruchten van een soort vastgoedcrisis met slechte leningen die voor de aandachtige waarnemer door de roze gelukswaas rimpelden.

Mensen blijven natuurlijk mensen en mestkevers heeft men overal. U gaat het allicht niet geloven maar in bovenbeschreven paradijs waren er enkele verzuurden die durfden klagen. Koopkrachtdaling was hun fantoom. Energieprijzen zouden volgens deze zonderlingen de pan uitswingen. Brood, patatten en melk werden zo goed als onbetaalbaar beweerden ze. Allemaal ingebeeld. Dat kwam toch een stoet acolieten van onze regering ons vertellen. Het was allemaal niet zo erg ! Het waren maar de banken die speculeerden op steeds stijgende energieprijzen om een buffer op te bouwen voor hun rommelkredieten. Ze vraten de economie uit. Maar dat wisten wij op dat moment nog niet. De rimpels van de geruchten waren ondertussen ware golven geworden. Onze regering werkte ondertussen rustig verder aan “ons” probleem. Het was er nog, dat probleem. Oef ! Maar hoe langer hoe minder onderdanen geloofden dat er echt naar een oplossing gewerkt werd door de verkozen bende klojo’s.

En het bleef maar goed gaan ! Zo goed dat mensen miljoenen konden opstrijken door alleen maar weg te gaan bij bedrijven. Achteraf bleek dat ze niet eens prestaties moesten leveren om dat geld op te strijken. Zelfs een bedrijf om zeep helpen leverde miljoenen op. Dat was eigenlijk wel het hoogtepunt. De top. Toen kwam Lippens in beeld. Hij had uiterst vakkundig Fortis gekelderd. Het aandeel viel als een steen. Doch Lippens samen met de nog dommeren uit de maatschappij wilden nog steeds doen alsof er niets aan de hand was. Aandelen moesten nu net gekocht worden !

Toen klapte het zaakje in elkaar. Het ging snel. Ijsland failliet, Fortis weggegeven, zakenbanken in de problemen,… zelfs het Hollandse gedoogbeleid bleek failliet. Onze regering liet zien dat wij in een modelstaat woonden. Gelukkig hadden onze bewindvoerders jarenlang als goede huisvaders gespaard want de miljarden vielen als hagelstenen uit de lucht. Goed bestuur ? Beurskoersen bleven dalen. Saneringen volgden, sluitingen, jobverlies, slechte kwartalen, dipje, dip, wantrouwen, recessie, depressie. Ons enige probleem heeft vele vriendjes gekregen. Problemen zat nu. Leterme onzichtbaar, Crembo strontzat, De Gucht kinderachtig, Reynders incapabel,… wat wil je als je verkozen bent om oplossingen in de koelkast te schuiven voor het enige nepprobleem waar navelstarende politici van een versleten land zich zaten op blind te geilen ?

Als ze dan nog deze week ons modellandje gaan bedreigen, fietsdiefstallen onoplosbaar zijn, gans Mombay opblazen, Ester wordt vermoord en den Eddy Stoefs bijna doodgestoken moet dat er nog wel bij kunnen.

Geachte heren vragers (ballade van een persappelsientje)

Ik merk dat jullie allemaal vragen. Geld natuurlijk, want iets anders vragen jullie niet aan ons. En dan nog niet rechtstreeks maar via de overheid. Durven jullie echt niet met een collectebus rechtstreeks de vraag stellen ? Zijn jullie bang van assertieve individuen die jullie veel te hoge loon in vraag durven stellen ? Of is het eerder een alliantie van de “have’s” die via de constructie “overheid” de “have-not’s” verder arm en onmondig moet houden ? Want kritische vragen verliezen hun relevantie als de steller niet zwaar vermogend is, is het niet !

Ik
moet toegeven dat jullie weldegelijk inspanningen leveren voor jullie bedeltocht. Meestal gehuld in ongemakkelijke maatpakken die enkele van mijn maandlonen opslorpen nemen jullie de moeite om in te vliegen met vliegtuigen die veel meer brandstop per uur verspillen dan mijn karretje op zijn ganse 13 jarige levensloop. Jullie lanceren uw vraag meestal in eenzame maar duur chique hotelruimtes of in onpersoonlijke overbetaalde aula’s van door belastingsgeld betaalde overheidsgebouwen. Ver weg van vrouw en kind.

E
n dan komt het uur van de waarheid. Onder het alziend oog van wereldcamera’s moeten jullie bekennen dat jullie geld te weinig hebben. Ik zou mij doodschamen moest ik mijn geldgebrek nog maar op een anonieme straathoek van een anonieme grootstad moeten toegeven, laat staan voor de ganse wereld. Ik vraag mij af of jullie een vereniging hebben die psychologische hulp geeft aan zich outende behoeftigen. Of misschien is het al een steun op zich dat die of die ook deel uitmaakt van het armenkransje. Stel je voor het IMF moet ook al geld vragen. Dan moeten wij, de holding van de Vlaamse gemeenten zich toch niet schamen voor onze geldvraag ? Of als bank zus of zo waarom wij, kleine speculatieve gokverslaafden dan niet ?

Elk normaal mens zou zoveel bedelaars van zich afslaan. Gewoonweg wegens het verhaaltje van de kei en het vel. Zo niet onze Belgische overheid. Wars van elk egoïsme en gespeend van elk gevoel voor geldbeheer geeft onze regering aan alles wat vraagt en zelfs aan wat niet vraagt. Zo krijgt een relatief nutteloze familie, zonder verdere verdienste zomaar 14 miljoen euro in de schoot geworpen. In tijden van crisis, inlevering, koopkrachtdaling en andere prijsstijgingen is dat een mooi meegenomen opslag van 6%. Andere mensen die ook noodzakelijker wijze van een uitkering leven (zieken, gehandicapten, werklozen, …) kijken reikhalzend uit naar hun volgende afrekening ?

Ik vraag mij nu echter af, beste heren, hoe jullie de evolutie van de gulheid van het volk inschatten ? Jullie vreten een steeds groter deel van de inkomenskoek van de bevolking op. Onze overheid graait, op jullie vraag, ongegeneerd meer dan de helft van onze centjes van onder onze neus weg.  Bovendien schrapen handlangers van de vrije commercie steeds dieper in de geldbeugel als het klootjesvolk iets wil kopen. Denken jullie dat deze financiële aderlating ongelimiteerd kan doorgaan ?

Ik, beste heren, ik vrees van niet ! Ik weet het dat ik maar een persappelsientje ben dat de oproep doet om de goesting naar limonade of fruitsap te temperen. Maar op een goede dag zitten jullie op de schil te persen. Hoe hard jullie dan ook vragen, het sap is dan op.

Niet alle Belgen gelijk voor de crisis

Het is crisis. De koopkracht van de Belgen daalt, zelfs zonder de graaipartijen en de strooptochten die de consecutieve regeringen op het karige inkomen van de Belg hebben ondernomen. Zoveel gezinnen zitten onder de armoedegrens, zoveel gezinnen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen, zoveel belgen pakken meer en meer antidepressiva !

Maar die crisis is niet gelijk voor alle Belgen, zoals de grondwet stelt. Een bepaalde familie krijgt zomaar 14 miljoen euro of 560 000 000 Bfr per jaar ?!! Als uitkering aan een familie uitkeringsverslaafden ! Ja toch wel hier in dit geval kan dat woord zeker op een deel van die familie gebruikt worden.
Deze familie steuntrekkers krijgt zo maar een verhoging van hun uitkering van 6 %.
Een bepaald lid van die familie krijgt zelfs 10% meer. Laat het nu net die persoon zijn die in de collectieve gedachten bovenkomt als men het heeft over nietsnuttige uitkeringsverslaafden.

Wel sorry maar dit vind ik stuitend !
Als men het aanstootgevend vindt dat in tijden van crisis topmanagers enkele miljoenen euro krijgen als oprotpremie, dan getuigt het van een monsterachtige ongepastheid om een familie zonder al te veel nut en prestaties die toch al het tienvoud opstrijkt, nog meer te gaan geven in deze tijden.

Naar boven

Politieke logica

Karel De Gucht ziet deze regering als onwerkbaar. Er gebeurt volgens hem niets, erger nog er kan niets gebeuren.

Karel De Gucht heeft zichzelf onmogelijk gemaakt in Congo. Laat Congo nu ongeveer het enige zijn wat een Belgische Buitenland minister op dit moment zou kunnen bezig houden.

Dat diezelfde heer De Gucht dan in Terzake van 12/11/08 komt beweren dat hij geen enkele probleem ziet om zijn werkzaamheden verder te zetten nu er een gerechterlijk onderzoek komt naar het mogelijke misbruik van voorkennis.

Wie niets doet zal inderdaad niet veel problemen zien om verder te doen met niets bezig te zijn. Dat noemt men nu eens sterke politieke logica !

Onze Wereldvlaming !

Wannes is dood. Een Groot Vlaming waar elke lofbetuiging, hoe groot ook, tekortschiet. Het belang van Wannes voor de Vlaamse Cultuur kan dan ook niet overschat worden. Geniaal was hij met woorden, briljant met muziek. Zo hebben wij hem leren kennen. Maar Wannes was vooral een observator die wat hij zag op een fascinerende manier kon meedelen aan de wereld. Met woord en muziek, maar ook met penseel en kleur. Wannes mag dan niet het enige synoniem zijn voor Vlaamse Cultuur, hij is er op zijn minst een steunbeer van, een mijlpaal, een baken.

Wannes is een van de Vlamingen die andere Vlamingen fier kon doen zijn op hun afkomst. Ook hier is hij niet alleen. Jacques Brel, Damiaan, Paul Janssen,…en zoveel anderen geven ons evenveel redenen om fier te zijn op ons Vlaanderenlandje. Wannes doet dat ook nog met de Vlaamse taal. Voor deze keer wil ik het Antwerps gelijk stellen met het Vlaams. Hij is een werelddichter die toevallig in Antwerpen woonde en zijn moedertaal gebruikte als werktuig om zijn geniaal oorspronkelijke kijk op de dingen weer te geven.

Wannes symboliseert de fiere Vlaming die op een constructieve manier de wereld aanpakt. Wannes was niet naïef, niet blind voor problemen. Hij weigerde terug te plooien op de destructief gemakkelijke discour van onder de toren. Hij zocht open naar het schone dat zich elke dag aandiende. Door het venster van den tram. Hij was dan ook bij de eerste die deze open visie uitzong als statement van zijn maatschappelijk engagement.

Wij zullen de levende Wannes missen terwijl wij ons verwarmen aan zijn grootse erfenis. Woordgoochelaar, muziekjongleur, ongenadig haarscherp waarnemer die iedereen liet meegenieten van zijn verwondering.

We zullen nu eens zien of de politieke recuperatie van Wanne’s antithese, het zelf uitgeroepen belang van Vlaanderen het echte belang van Wannes voor Vlaanderen zullen durven erkennen ? Of zal de parlementaire vertegenwoordiging van het verzuurde deel van het electoraat zedig zijn klep dicht houden ? De boodschap die Wannes was kan niet misbruikt worden door die verzameling bange mensen. Wannes past niet op het parochiepleintje dat het Vlaams Blok van Vlaanderen wil maken. Wannes kijkt over de muren die de verzuurdheid rond het eigen pleintje heeft opgetrokken en roept luid hoe mooi het buiten die muren wel is. Een boodschap waaraan het blok geen boodschap heeft !

Daarom dat de achterban van deze politieke zuurrecuperatie op de Vlaamse fora vervallen in een afbreken van andere medeartiesten die ook Wannes Boodschap ondersteunen. Artiesten die misschien dingen doen die mij minder liggen, maar daarom niet minder reden zijn om de moderne Vlaamse fierheid vele extra redenen geeft om te bestaan. Het is zielig om zien hoe de verzuurde kleine vlaming vervalt in een destructief negativisme en dat als het Vlaams belang durft voorstellen. Nochtans doen mensen als Wannes veel meer in het belang van Vlaanderen. Maar dat zwijgen zij ! Zie ne keer dat meer en meer mensen de open, brede, positieve aanpak van echte moderne Wereldvlamingen zouden over nemen ….dan kunnen de profitiekers van de verzuurdheid hun parlementair profitariaatje wel vergeten en hoef ik geen bezwaarschrift meer in te dienen bij de fiscus omdat mijn belastingsgeld wordt vergooid aan die politiek georganiseerde sociale vernielzucht !

 

Wannes is dood !

Wannes, mijn idool overlevend uit mijn tienertijd.
Wannes de Vlaamse Dylan, het genie met woord en muziek !

Die Wannes is dood !

Shame on you gelijk welke god die iemand als de Wannes laat sterven. Dergelijke god is de moeite van het weggooien niet waard !

Wannes, ik zal je missen. Jouw speelse muziek. Wereldmuziek. Jouw teksten... Wannes je laat mij hier achter met de gedachte dat ouwe mensen op den duur geen idolen meer over hebben. Ze zijn sterren geworden die elke heldere avond de heimwee naar jongere tijden doen oplichten.

Wannes doe daar de groeten aan den Johnny (Cash) en aan de Freddy (Mercury), ook aan Bon (Scott) en aan al die je wil.
Ik kan alleen maar hopen dat ik ooit terechtkom waar jij terecht gekomen bent, als er al een terechtkomen bij komt kijken. Ondertussen, beste Wannes, heb ik uw muziek. For ever !

De schaamte voorbij !

De weergoden schamen zich voor niets. Storm op komst, zware storm. Hoe durven ze nu de helft van Vlaanderen niet moet werken en de andere helft hen dus kan meenemen om te consumeren. Maar we leven nu eenmaal in een tijd dat zich schamen een beetje passé is. Oubollig zelfs. Schamen vraagt een stevig ethisch gevoel van de betrokkenen. En geef toe de laatste tijd komen we stukje bij beetje te weten komen dat de regels van de ethiek herschreven zijn en ongeveer gelijkluidend klinken met de regelloze winstdoelstellingen van de financiële maffia.

Het mag dan ook geen verbazing wekken dat schaamte een gevoel is dat ook bij ministers niet meer voorkomt. Nochtans laten zij de laatste maanden dingen zien waar gewone, normale mensen zich voor zouden doodschamen. Dat zijn dan natuurlijk mensen waarop de capriolen van de financiële jungle geen invloed hebben. Wat zou men ermee zijn te weten dat bank X of Y in elkaar gaat klappen als men geen aandelen heeft ? De mensen genieten gelukkig van het voordeel dat de wonde van de financiële crash niet zo hard bloedt.

Het zijn dus de veel te veel verdienende cumulerende ministers die er baat bij hadden van hun grote aandelenportefeuille te redden wat er te redden viel ! Voorkennis kon daarbij zeer nuttig zijn, en wie maalt er nu om of het gebruik van voorkennis strafbaar misdadig is of niet. Doen verdomme…en pour la famille la même chose ! Er zal wel wat gepeuter in de marge worden op poten gezet. Het zogenaamde onderzoek om het klootjesvolk kalm te houden. Maar ach, de boeren zij zaaiden en zij maaiden, zij dronken een glas, deden een plas en alles blijft zoals het was. Als ze maar op de juiste stemmen om de zoveel maand.

Van een uitmuntend visionair beleidsmaken, een soort nieuwe Messias zouden de mensen nog dergelijk donkergekleurde afkeurenswaardig spielereien door de vingers zien. Maar van een minister die znog overbodiger dan onnuttig is zou dit tot wettelijke ontzetting uit het ambt moeten leiden. Een minister die op elke straathoek tegen elke hond rondbazuint dat de regering niet werkzaam is, eigenlijk helemaal niet kan functioneren maar heel consequent daar rustig deel van blijft uitmaken. Dat is ook niet niets. Dat is in de westerse vorm van democratie een precedent ! Ter illustratie van zijn eigen overbodigheid moet de buitenland minister van een land als België toezien hoe hij geen enkele rol kan spelen in het conflict in Oost Congo. De lieve man is daar zichzelf onmogelijk gaan maken, exemplarisch aan zijn grote toegevoegde waarde voor de Belgische politiek. België had daar toch een morele plicht ? Waar blijft zulk uilskuiken het recht claimen op een deel van mijn belastingsgeld om zijn onnuttige aanwezigheid in een stumperige non-regering te financieren ? Schaamte…is één van de afwezige talenten waar de minister er zo vele van heeft.

Trouwens in uitbreiding is niet alleen die minister de schaamte voorbij. De rest van zijn partij zou zo ongeveer een gemeende poging kunnen doen om het universumrecord schamen te breken. Ministers die internationale terroristen laten ontsnappen, laten knoeien met benoemingen, examenresultaten laten vervalsen en nog veel meer wat het licht nog niet gezien heeft moeten gewoonweg opstappen ! Inderdaad zoals een partijgenote die onbehoorlijk bestuurde. Maar zij staat alleen. De partij helpt zichzelf, via de boegbeelden natuurlijk van de ene miserie naar de andere ellende. Trouwens er worden hardnekkige vragen gesteld naar de financiële overdaad die het grote partijboegbeeld de voorbije 9 jaar heeft bij elkaar weten te ratsen of snaaien.

Bij nog grotere uitbreiding is gans onze politiek ethisch moreel zo rot als een mispel. Ongelofelijk kiezersbedrog met onhaalbare beloften, electorale recuperatie van racisme, ministers die zich druk maken over chocoladesigaretten, begrotingsministers die niet kunnen rekenen…. Een ethisch reveil zou de Belgische politiek allicht vooruit helpen. En  andere gezichten natuurlijk. Want een hoop dingen blijft in het stadium van insinuaties. Maar de dames/heren politiekers van dit moment hebben dusdanige frenologische associaties ontwikkeld dat niet alleen Lombroso niet verbaasd zou zijn dat de kwaadsprekerij nog maar een zeer klein topje van de werkelijkheidsijsberg zou blijken te zijn.

De kanker van de normvervaging

Humo had alweer een stunt om in de belangstelling te komen. Een vervalste, zelf bij elkaar geknutselde fotocollage die gebaseerd was op een of ander onbewezen vermoeden of leugenachtig vooroordeel. Het resultaat van zoveel kwaadaardige fantasie was een commercieel geforceerde infantiele pornoprent die alleen kan aanslaan bij pre-puberale tieners of bij mensen die tussen hun 13de en 17de de transitie naar de volwassenheid gemist hebben. Commercieel was het idee een grote hit. Dagenlang is er een kunstmatig doorgedrukte heisa gemaakt door vooral zichzelf al progressief bestempelende mensen.

Het zou humor geweest zijn. Meer bepaald satire. Dat zeiden toch de aanhangers van Humo. Een Humo man kwam op de radio beweren dat hij langs geen kanten vermoed had dat dergelijk gore afbeelding van mensen de afgebeelde personen zou kunnen kwetsen.  Erger nog, die pipo was er nog fier op ook dat Humo reeds veel “ergere” foto’s had gepubliceerd. Wel als dat dan toch allemaal zo onschuldig is zal ik ook eens een plaatje bij elkaar knutselen met mijn gedacht waarom die goede man daar bij humo zijn jobke kan houden. Zijn partner, ouders, familie, vrienden  zullen gelukkig zijn als ze mijn kunstwerk zullen zien.  Allé… het is toch maar satire ?

De ontmaskering van fascistiod racisme

Willem is nu ongeveer 10 jaar bezig met zijn hersenspinsels op internet te pleuren. Daar was heel wat gezever bij. Een klein aantal dingen zou ik nooit meer uit mijn toetsenbord durven kloppen. Andere frasen zou ik misschien anders verwoorden. Willem is allicht geëvolueerd in die 10 jaar, maar één constante is gebleven : de strijd tegen het fascistoide racisme en de politiek-electorale recuperatie ervan door. Deze week kwam Willem daaromtrent het ultieme bewijs tegen. De ultieme bevestiging van wat hij altijd al beweerde, namelijk dat blijven praten met dergelijke neo-nazistische sujetten uiteindelijk leidt tot het ultieme argument om de politiek-electorale recuperatie van dergelijk gedachtengoed te ontmaskeren. Hieronder geef ik die discussie weer. De passages in het rood zijn van de andere deelnemer op een bepaald Vlaams forum....de zwarte commentaar is van Willem. Aangezien deze tekst onveranderd is overgenomen van een openbaar forum is het geen inbreuk op één of andere wet.

1) Het verschil tussen rassen is een wetenschappelijk gegeven. Er zijn ook verschillen op geestelijk gebied. Zo zouden leden van het Mongoolse ras de meest intelligente zijn. Men kan toch wetenschappelijk onderzoek niet gaan strafbaar stellen:
Als dit echt wetenschappelijk is, zoals u beweerd, dan moet u hier toch peer-reviewed publications kunnen onderzetten als effectieve staving van uw bewering.
Volgens mij beweert u gewoon een hoop bull-shitt, tot tegendeel is bewezen. Een ongecontroleerde, in het extreem rechts/nazistische kraam passende uitspraak van een dementerende is geen wetenschappelijk bewijs. Ook al heeft de man die die uitspraak deed ooit in een ver verleden een nobelprijs gewonnen.


2) Als er bij ons discriminatie gebeurt is dat niet op basis van raciale maar van culturele kenmerken, van maatschappijvisie: in fabrieken wenst men bvb. personeelsleden die een bepaalde arbeidsethiek bezitten: bvb.: die niet half weg de dag stoppen omdat ze genoeg verdiend hebben om weer de rest van de dag voort te kunnen. Ik vind dat het woord racisme hier verkeerd gebruikt worde.

En hoe gaat u dat aan de hand van culturele kenmerken bepalen ....zijn alle getatoueerde mannelijke oorbeldragers misschien luirikken of net het tegengestelde ? Of gaat u alle oosters uitziende mensen ..... of bedoeld u hier dat iedere ietwat anders gekleurde huiddrager met enige skepsis moet bekeken worden op het gebied van arbeidsethiek ?

Mijn ervaring in de productiehal van enkele bedrijven is dat arbeidsethiek geen kloten te maken heeft met culturele achtergrond !

Het zijn uitspraken als uw puntje 2 die duidelijk bewijzen dat het fascistoïde racisme latent aanwezig is en wordt verpreid door stomme ongefundeerde vooroordelen. Uw puntje twee overtuigt mij ook dat elke politieke stroming die inspeelt op dergelijke domme ongefundeerde vooroordelen weldegelijk fascistoid nazistisch is !


3) Echte afkeer van een ander ras is dikwijls geen ideologische maar een emotionele kwestie.
Een emotionele afkeer zoals Mister H. (Adolf Hitler dus) had van het Jodendom ?
4) Het echt systematisch en rationeel gebruik maken van raciale kenmerken als ideologische basis om onderscheid te maken, komt dat nog wel voor? Dat bestond wel in Nazi-Duitsland, maar niemand (op een paar gekken na) gelooft daar nog in.
Djeeeez mijn jongen, begrijpt u wel wat hu hierboven geschreven hebt ? Zo ja trekt u nu net dezelfde conclusie als ik ! Namelijk dat u praat verkoopt die perfect zou gepast hebben in Nazi Duitsland !

 

 

 

Bomabalatrie of Mccainofobie

Als men na vandaag nog één denkende Vlaming vindt  die luidop in het openbaar durft te insinueren dat Mccain misschien toch niet echt die baarlijke smeerlap is die zelf op 31 oktober 2012 als laatste daad als president het einde van de wereld zelf zal bewerkstelligen, in overeenstemming met de Maya kalender, dan is de kans groot dat deze onverlaat enkele maanden niet naar VRT of enig ander Vlaams medium heeft geluisterd of gekeken. De huidige diarree van Obamalatrie en Mccainofobie beweegt zich ver buiten de grenzen van welvoeglijke berichtgeving. Het is gewoon ergerlijk infantiel.  

De VRT heeft zich als missie gesteld Obama heilig te verklaren. Neen erger nog ze willen daar Talmoed, Bijbel en Koran herschrijven met telkens Obama in de rol van hoofdpersonage. Mccain zijn bijdrage blijft beperkt tot de passages waar de duivel die goede vriendelijke heilige Obama moet voorzien van een beetje onernstige tegenwind. Ik hoop dat Obama zich niet al te snel heeft laten verleiden om zijn zendtijd voor zijn overwinningsspeech te kopen. Ik hoop dat zijn champagneleverancier een goede annulatieverzekering heeft. De laatste keer dat onze VRT meende zeker te zijn over een verkiezingsoverwinning was die keer dat ene zeker Ségolène Royal zich ergens kandidaat voor stelde. Ik weet niet of iemand zich nog die mevrouw Royal herinnert want die verkiezing heeft ze zeker niet gewonnen. Integendeel het ongelukkig gesupporter van de VRT kwam niet alleen ! Enkele dagen na het niet door de VRT verwachtte verlies van de verkiezingen was de goede mevrouw nog eens gescheiden ook !

Ook toen was het veel leuker om na het bekend worden van de verkiezingsuitslag de gezichten van de schele VRT zieners te bestuderen. Het was alsof ze hun moeder en vader tegelijkertijd verloren hadden door een onvoorziene slepende ziekte. Alles wat in staat was een micro op mondhoogte te houden werd de Franse straten opgestuurd om toch maar de laatste moron te vinden die bleef doorzagen over de door de VRT niet vermoede nederlaag van de linkse kandidate. Iedereen was bijna vergeten waarover het ging toen de laatste, waarschijnlijk betaalde, linkse in een huilerige pathetiek het einde van de wereld kwam voorspellen nu die rechtse Sarkozy had gewonnen.

Gelukkig voor ons en de VRT draaide de wereld gewoon verder zodat wij nu alweer kunnen vaststellen dat ze op de VRT helemaal geen lessen trekken uit hun gemaakte flaters. Alweer trekken ze kritiekloos de kaart van de voor hen meest linkse kandidaat. Tot daar nog aan toe…men mag zijn voorkeuren hebben ook al zijn het eigenaardige. Maar dat men zich blijft uitsloven om de iets minder linkse (ach ja voor de VS de iets meer rechtse dus) kandidaat af te schilderen als de Galactische ramp die de wereld om zeep zal helpen, is gewoon van een onevenaarbaar humoristisch infantiel niveau. Alleen al die aanpak van onze VRT maakt dat ik uitkijk naar de morning after. Stel u even voor dat het onvoorstelbare nu toch zou kunnen gebeuren. Dat het Bradley-effect echt wel zou bestaan. Wat een klucht zouden wij dan op onze regionale zender te zien krijgen. Het zou een patat geven ! De hoe-kan-da-na-smoelen zoekend naar een evenwicht tussen zure walging en hooghartig misprijzen. De overbetaalde Amerikaspecialisten zoals godbetert ene Sarah Bettens zullen zich draaien en keren om hun verkeerde perceptie voortkomend uit hun elitair sociaal isolement recht en krom te praten.

En niet alleen zou een verlies van Obama het vooruitzicht geven op enkele dagen verzuurde draaierij in de Vlaamse media, maar ook aanleiding kunnen geven tot meer Sarah Palin op TV. En geef toe, welke rechtgeaarde man zou daar iets op tegen hebben ? Er zouden meer vrouwen als Palin in te politiek moeten gaan. Geen pieketijnig truttewijf zoals Ex-madame Bill....of een ijzige excuustruus zoals Condi. Of lege (lelijke) dozen zoals de meeste vrouwen in de Belgische politiek. Of ze ook nog iets te zeggen heeft ? Met zo'n lijf Who cares ?